Archives november 2022

03 Beleid betreffende de reclameborden

Na klachten van de verenigingen is op 24-06-2010 een besluitgenomen over de reclameborden en de financiële consequentie. Aanleiding was het feit dat diverse sponsoren wel een club financieel willen steunen maar niet via de stichting.

Hoe was het geregeld?

Voorheen was het zo dat een sponsor door een vereniging werd gevonden en gemeld aan stichting De Inval, waarna de actie door de stichting werd overgenomen. Voor een reclamebord contract van drie jaar waren de kosten voor de sponsor als volgt opgebouwd:

€ 250,- per jaar. Voor de totale contractperiode dus € 750,- waarbij de stichting de maakkosten voor haar rekening nam (€ 150,-). Netto leverde dit dus € 200,- per jaar op voor de stichting en direct niets voor de verenigingen.

Hoe gaat het nu worden?

De stichting bemoeit zich niet met de bedragen die een vereniging met een bordsponsor afspreekt voor een reclamebord. De enige twee verplichtingen die bij de verenigingen ligt is dat via stichting De Inval de borden moeten worden vervaardigd a € 150,- i.v.m. het uniforme karakter van de borden in de sporthal (beleid van Scholen aan Zee).

04 Huurovereenkomst

1    Accommodatie

Sporthal Sport aan Zee, Akkerbouwstraat 3, 1787 AR  Den Helder (Julianadorp).

2    Partijen

a.    Stichting De Inval, gevestigd te Den Helder, vertegenwoordigd door R. Weenk, handelend namens het bestuur van de stichting, hierna te noemen ‘verhuurder’;

b.    vereniging hierna te noemen ‘huurder’.

3    Strekking overeenkomst

Partijen maken via deze overeenkomst afspraken over het gebruik van de accommodatie of een gedeelte daarvan.

4    Inhoud overeenkomst

a.    Omschrijving van het gehuurde
       Deze overeenkomst geldt voor het gebruik van de sporthal of een gedeelte ervan en eventueel kleedkamers (was- en kleedruimte en toiletten).

b.    Datum en tijdstip van het gebruik
       datum: xx-xx-201x     tijdstip: xx:xx uur – xx:xx uur        x zaaldeel

c.    Overeengekomen huur

       De huurvergoeding bedraagt € xx,xx per uur per zaaldeel.

d.    Berekening en betaling huur
De te betalen huur bedraagt de ingehuurde uren vermenigvuldigd met de overeen-gekomen huur. Indien blijkt dat de sporthal langer gebruikt wordt dan is overeen-gekomen, zullen de extra gebruikte (delen van) uren in rekening worden gebracht. Indien de sporthal niet of korter wordt gebruikt dan is overeengekomen, wordt er geen huur gerestitueerd. Het huurbedrag wordt met een factuur in rekening gebracht. Het huurbedrag dient binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur op de bankrekening van de verhuurder te staan. Bij overschrijding van de vervaldatum kan automatisch de wettelijke rente in rekening gebracht worden.

5    Geschillenregeling

Geschillen over de uitleg van deze overeenkomst worden ter beslissing voorgelegd aan het bestuur van de stichting.

6    Voorwaarden

Bepalingen voor de huurder
a.    Eenzijdige ontbinding of wijziging (vermindering uren) van de overeenkomst door de huurder is mogelijk door een schriftelijke verklaring die minimaal 1 maand voor het overeengekomen gebruik bij de verhuurder wordt ingediend. Ontbindings- en wijzigingsverzoeken die hieraan niet voldoen, worden in beginsel door de verhuurder afgewezen.

b.    Onderverhuur is niet toegestaan.

c.    De sporthal moet door de huurder overeenkomstig haar bestemming worden gebruikt. Aanwijzingen van de beheerder in dit kader moeten stipt worden opgevolgd.

d.    In de sporthal en overige ruimten mag niet worden gerookt.

e.    De huurder mag alleen binnen de overeengekomen tijd de sporthal betreden.

f.     De sporthal dient na het overeengekomen gebruik te worden achtergelaten zoals huurder de sporthal in gebruik nam.

g.    De sporthal en overige ruimten dienen na het overeengekomen gebruik in schone staat te worden achtergelaten.

h.    De huurder is verplicht de verhuurder c.q. de beheerder onmiddellijk in kennis te stellen van alle schade en/of gebreken aan de sporthal of inventaris daarvan.

i.     De huurder is verplicht tot vergoeding van schade aan de accommodatie en inventaris, die door zijn toedoen is veroorzaakt.

j.    De in de sporthal aanwezige nooduitgangen mogen niet worden geblokkeerd, de brandblusmiddelen moeten bereikbaar zijn en blijven.

k.    De sporthal mag slechts met schone sportschoenen of op blote voeten worden betreden. Deze schoenen mogen geen zwarte zolen hebben of buiten zijn gedragen.

l.    Het is verboden in de sporthal tijdens trainingen of wedstrijden drank en/of etenswaren mee de sportvloer op te nemen, met uitzondering van water.


Bepalingen voor de verhuurder
a.    De verhuurder is gerechtigd om over de sporthal te beschikken voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of evenementen van de verhuurder zelf. Van dit recht zal uitsluitend gebruik worden gemaakt in goed overleg met de huurder.

b.    De verhuurder is gerechtigd om in geval van wanbetaling of het anderszins niet nakomen van overeengekomen voorwaarden door de huurder, een bestaande overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en de toegang tot de accommodatie te weigeren.

c.    De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van letsel, toegebracht aan derden door de gebruikers van de accommodatie.

d.    De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het beschadigen, verwisselen of zoekraken van materialen en eigendommen van gebruikers.

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de verhuurder.

7    Ondertekening

02 Convenant beperking alcoholgebruik bij sportverenigingen

Kenmerk: AU13.11 019/ Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

Dit convenant wordt afgesloten tussen sportvereniging St. De Inval en het gemeentebestuur van Den Helder in het kader van de aanpak van de problematiek rond jeugd en alcohol.

Belangrijkste doelstellingen van dit convenant zijn:                                                                                                                      
• Geen alcohol onder de 18 jaar.
• Matigen van alcohol boven de 18 jaar.

Convenantpartners willen een bijdrage leveren conform de volgende uitgangspunten:

 – in het algemeen worden via sportverenigingen veel jongeren bereikt;

– de sportkantine is een gelegenheid buiten de gezinssituatie waar alcohol verkrijgbaar is;

– de sportvereniging biedt een sociale omgeving waar normen en waarden worden gesteld;

– de statuten en reglementen van verenigingen bieden extra mogelijkheden om grenzen te stellen;

– o.a. de KNVB en KNHB ondersteunen actieve alcoholmatiging bij haar verenigingen;

– de norm dat bij sport géén alcohol hoort.

 Het Convenant wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar; na afloop van deze periode wordt het Convenant geëvalueerd.

De vereniging:

141 . houdt zich aan de Drank- en Horecawet en zorgt voor een goede naleving van de regels over alcoholgebruik. Dat betekent dat men met ingang van 1 januari 2014:

  1. beschikt over een actuele drank- en horecavergunning.
  2. beschikt over een bestuursreglement waarin over alcoholmatiging in ieder geval is geregeld:

• dat de vereniging uitsluitend alcohol schenkt tussen 12.00 uur en 0.00 uur met dien verstande dat het verstrekken van alcoholhoudende dranken niet eerder begint dan één uur voor aanvang van de activiteit en dat het verstrekken van alcoholhoudende dranken 2 uur na afloop van de laatste activiteit wordt beëindigd;

• het een ieder van 18 jaar en ouder alleen is toegestaan alcoholhoudende drank te gebruiken in de horeca-inrichting van de vereniging zoals genoemd op de drank- en horecavergunning, alcoholgebruik elders bijvoorbeeld in kleedkamers en op het sportveld/terrein is niet toegestaan;
• dat de vereniging erop toeziet en onder andere door middel van waarschuwingsborden duidelijk kenbaar maakt dat het zelf meebrengen van alcoholhoudende drank in de horeca-inrichting of elders op het terrein van de vereniging niet is toegestaan;
• dat de vereniging wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen (zij kan dit testen door bijvoorbeeld het gebruik van een alcoholtester);
• dat er geen alcoholhoudende drank wordt geschonken aan:

– eigen jeugdleiders, jeugdtrainers en andere begeleiders van de jeugd voorafgaand of tijdens wedstrijden en trainingen; deze regel geldt ook voor uitwedstrijden;

– jeugdleiders, jeugdtrainers en begeleiders van jeugd van bezoekende verenigingen;

– personen die optreden als chauffeur van spelers, ongeacht de leeftijd van de spelers;

• leidinggevenden en barvrijwilligers geen alcoholhoudende drank gebruiken voorafgaand of tijdens hun bardienst;
• prijsacties zoals bijvoorbeeld ‘happy hours’, ‘meters bier’ en ‘rondjes van de zaak’ niet zijn toegestaan;
• de vereniging het gebruik van alcoholvrije drank promoot, bijvoorbeeld door alcoholvrije drank goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank, een beperkt assortiment van alcoholhoudende drank aan te bieden, etc.

142. schenkt alleen alcohol aan personen die zich hebben geïdentificeerd met een geldig legitimatiebewijs.

143. zorgt ervoor dat de (wettelijke) bepalingen over leeftijdsgrenzen en verdere regels met betrekking tot alcohol zichtbaar worden opgehangen in de kantine.

144. schenkt geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar, staat geen overmatig alcoholgebruik toe bij personen van 18 jaar en ouder en trakteert teams met jongeren onder de 18 jaar niet op alcoholhoudende dranken.

145. schrijft bij ongewenst gedrag door overtreding van de alcoholnormen een brief naar de overtreder en ouder(s) of verzorger (s) of in geval van een minderjarige een brief naar de ouder(s) of verzorger(s).

146. draagt zorg voor de instructie van barvrijwilligers door het volgen van IVA-cursussen en het verstrekken van IVA-instructiemateriaal.

147. geeft voorlichting aan Ueugd)leden en ouders door jaarlijks tenminste één maal een artikel over alcohol en/of alcohol beleid in haar clubblad te plaatsen en het ophangen en verspreiden van voorlichtingsmateriaal op het terrein van de vereniging.


De gemeente:
101 . betaalt in 2014 voor (nieuwe) barvrijwilligers een IVA-cursus.

102. bevordert het verstrekken van bestaand IVA-instructiemateriaal (bijvoorbeeld tooikit Trimbos).

103. verstrekt de sportvereniging advies over alcoholbeleid.

104. zorgt voor promotiemateriaal, zoals posters, flyers, onderzetters en ludieke stickers met de schenkregels.

105. zorgt ervoor dat aanvragen om vergunningen en toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van het horecabedrijf binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen zijn afgehandeld.

Ondertekend door de burgemeester van Den Helder en de voorzitter van Stichting “De Inval”.

01 Huisregels sportkantine

  1. Binnen het gehele gebouw is het niet toegestaan te roken. 
  2. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholische, niet-alcoholische dranken en/of etenswaar te nuttigen in de kantine of op het terras. 
  3. Het is niet toegestaan om, in de kantine gekochte (alcoholische) dranken elders te nuttigen dan in de kantine of op het terras. 
  4. Wij willen voorkomen dat personen met meer dan het wettelijk toegestane alcoholpercentage aan het verkeer deelnemen, op basis hiervan kan de verstrekking van alcoholhoudende dranken worden geweigerd. 
  5. Aan personen onder 18 jaar wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt. Ook is het niet toegestaan alcoholische drank te nuttigen door personen onder de 18 jaar. De beheerder heeft het recht om bij twijfel aan de gebruiker een geldig identificatiebewijs te vragen. Bij misbruik door de gebruiker zal de toegang worden ontzegd. 
  6. Personen die aanstootgevend of agressief gedrag vertonen, zullen worden verwijderd en de toegang worden ontzegd. 
  7. Bij sprake of vermoeden van drugsgebruik zal de gebruiker worden gevorderd zich te verwijderen en/of worden verwijderd en de toegang worden ontzegd. 
  8. De beheerders zijn niet aansprakelijk voor ontvreemding van of schade aan persoonlijke eigendommen. 

05 Regeling voor het annuleren van de zaalhuur door onvoorziene omstandigheden

1. Definities

a. Verhuurder

    Stichting de Inval

b. Huurder

    Vereniging welke de zaal, zaaldeel of zaaldelen heeft gehuurd in de sporthal

c. De sporthal

    Sporthal Sport aan Zee

    Akkerbouwstraat 3

    1787 AR Julianadorp

2. Uitvoering

In dit document wordt aangegeven om welke reden de huurder bij de verhuurder kan aangeven geen gebruik te maken van de zaal, zaaldeel of zaaldelen in de sporthal en aanspraak kan maken op een nieuw kosteloos moment om de sportactiviteit te beoefenen. Opnieuw plannen van de sportactiviteit dient in overleg met de verhuurder te geschieden. Het initiële huurmoment van de betreffende sportactiviteit blijft bestaan en zal om die reden ook in rekening worden gebracht.

3. Reden

In volgende gevallen wordt door de verhuurder de regeling toegepast cf. punt 2:

a. gevaarlijk weer: indien het KNMI op haar website www.knmi.nl in de categorie Gladheid gebieden heeft voorzien van een gele kleurcode, of indien er gereisd moet worden door een gebied voorzien van gele kleurcode;

b. extreem weer: indien het KNMI op haar website www.knmi.nl gebieden heeft voorzien van een oranje kleurcode, of indien er gereisd moet worden door een gebied voorzien van oranje kleurcode;

c. weeralarm of verkeeralarm: indien het KNMI een weeralarm of Rijkswaterstaat een verkeeralarm heeft afgegeven, waarbij een team van de vereniging die tegen de huurder speelt door een gebied moeten reizen waarvoor het alarm geldt;

4. In andere voorkomende gevallen ligt de beslissing bij het bestuur van stichting “De Inval”.