02 Convenant beperking alcoholgebruik bij sportverenigingen

02 Convenant beperking alcoholgebruik bij sportverenigingen

Kenmerk: AU13.11 019/ Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

Dit convenant wordt afgesloten tussen sportvereniging St. De Inval en het gemeentebestuur van Den Helder in het kader van de aanpak van de problematiek rond jeugd en alcohol.

Belangrijkste doelstellingen van dit convenant zijn:                                                                                                                      
• Geen alcohol onder de 18 jaar.
• Matigen van alcohol boven de 18 jaar.

Convenantpartners willen een bijdrage leveren conform de volgende uitgangspunten:

 – in het algemeen worden via sportverenigingen veel jongeren bereikt;

– de sportkantine is een gelegenheid buiten de gezinssituatie waar alcohol verkrijgbaar is;

– de sportvereniging biedt een sociale omgeving waar normen en waarden worden gesteld;

– de statuten en reglementen van verenigingen bieden extra mogelijkheden om grenzen te stellen;

– o.a. de KNVB en KNHB ondersteunen actieve alcoholmatiging bij haar verenigingen;

– de norm dat bij sport géén alcohol hoort.

 Het Convenant wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar; na afloop van deze periode wordt het Convenant geëvalueerd.

De vereniging:

141 . houdt zich aan de Drank- en Horecawet en zorgt voor een goede naleving van de regels over alcoholgebruik. Dat betekent dat men met ingang van 1 januari 2014:

  1. beschikt over een actuele drank- en horecavergunning.
  2. beschikt over een bestuursreglement waarin over alcoholmatiging in ieder geval is geregeld:

• dat de vereniging uitsluitend alcohol schenkt tussen 12.00 uur en 0.00 uur met dien verstande dat het verstrekken van alcoholhoudende dranken niet eerder begint dan één uur voor aanvang van de activiteit en dat het verstrekken van alcoholhoudende dranken 2 uur na afloop van de laatste activiteit wordt beëindigd;

• het een ieder van 18 jaar en ouder alleen is toegestaan alcoholhoudende drank te gebruiken in de horeca-inrichting van de vereniging zoals genoemd op de drank- en horecavergunning, alcoholgebruik elders bijvoorbeeld in kleedkamers en op het sportveld/terrein is niet toegestaan;
• dat de vereniging erop toeziet en onder andere door middel van waarschuwingsborden duidelijk kenbaar maakt dat het zelf meebrengen van alcoholhoudende drank in de horeca-inrichting of elders op het terrein van de vereniging niet is toegestaan;
• dat de vereniging wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen (zij kan dit testen door bijvoorbeeld het gebruik van een alcoholtester);
• dat er geen alcoholhoudende drank wordt geschonken aan:

– eigen jeugdleiders, jeugdtrainers en andere begeleiders van de jeugd voorafgaand of tijdens wedstrijden en trainingen; deze regel geldt ook voor uitwedstrijden;

– jeugdleiders, jeugdtrainers en begeleiders van jeugd van bezoekende verenigingen;

– personen die optreden als chauffeur van spelers, ongeacht de leeftijd van de spelers;

• leidinggevenden en barvrijwilligers geen alcoholhoudende drank gebruiken voorafgaand of tijdens hun bardienst;
• prijsacties zoals bijvoorbeeld ‘happy hours’, ‘meters bier’ en ‘rondjes van de zaak’ niet zijn toegestaan;
• de vereniging het gebruik van alcoholvrije drank promoot, bijvoorbeeld door alcoholvrije drank goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank, een beperkt assortiment van alcoholhoudende drank aan te bieden, etc.

142. schenkt alleen alcohol aan personen die zich hebben geïdentificeerd met een geldig legitimatiebewijs.

143. zorgt ervoor dat de (wettelijke) bepalingen over leeftijdsgrenzen en verdere regels met betrekking tot alcohol zichtbaar worden opgehangen in de kantine.

144. schenkt geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar, staat geen overmatig alcoholgebruik toe bij personen van 18 jaar en ouder en trakteert teams met jongeren onder de 18 jaar niet op alcoholhoudende dranken.

145. schrijft bij ongewenst gedrag door overtreding van de alcoholnormen een brief naar de overtreder en ouder(s) of verzorger (s) of in geval van een minderjarige een brief naar de ouder(s) of verzorger(s).

146. draagt zorg voor de instructie van barvrijwilligers door het volgen van IVA-cursussen en het verstrekken van IVA-instructiemateriaal.

147. geeft voorlichting aan Ueugd)leden en ouders door jaarlijks tenminste één maal een artikel over alcohol en/of alcohol beleid in haar clubblad te plaatsen en het ophangen en verspreiden van voorlichtingsmateriaal op het terrein van de vereniging.


De gemeente:
101 . betaalt in 2014 voor (nieuwe) barvrijwilligers een IVA-cursus.

102. bevordert het verstrekken van bestaand IVA-instructiemateriaal (bijvoorbeeld tooikit Trimbos).

103. verstrekt de sportvereniging advies over alcoholbeleid.

104. zorgt voor promotiemateriaal, zoals posters, flyers, onderzetters en ludieke stickers met de schenkregels.

105. zorgt ervoor dat aanvragen om vergunningen en toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van het horecabedrijf binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen zijn afgehandeld.

Ondertekend door de burgemeester van Den Helder en de voorzitter van Stichting “De Inval”.