04 Huurovereenkomst

04 Huurovereenkomst

1    Accommodatie

Sporthal Sport aan Zee, Akkerbouwstraat 3, 1787 AR  Den Helder (Julianadorp).

2    Partijen

a.    Stichting De Inval, gevestigd te Den Helder, vertegenwoordigd door R. Weenk, handelend namens het bestuur van de stichting, hierna te noemen ‘verhuurder’;

b.    vereniging hierna te noemen ‘huurder’.

3    Strekking overeenkomst

Partijen maken via deze overeenkomst afspraken over het gebruik van de accommodatie of een gedeelte daarvan.

4    Inhoud overeenkomst

a.    Omschrijving van het gehuurde
       Deze overeenkomst geldt voor het gebruik van de sporthal of een gedeelte ervan en eventueel kleedkamers (was- en kleedruimte en toiletten).

b.    Datum en tijdstip van het gebruik
       datum: xx-xx-201x     tijdstip: xx:xx uur – xx:xx uur        x zaaldeel

c.    Overeengekomen huur

       De huurvergoeding bedraagt € xx,xx per uur per zaaldeel.

d.    Berekening en betaling huur
De te betalen huur bedraagt de ingehuurde uren vermenigvuldigd met de overeen-gekomen huur. Indien blijkt dat de sporthal langer gebruikt wordt dan is overeen-gekomen, zullen de extra gebruikte (delen van) uren in rekening worden gebracht. Indien de sporthal niet of korter wordt gebruikt dan is overeengekomen, wordt er geen huur gerestitueerd. Het huurbedrag wordt met een factuur in rekening gebracht. Het huurbedrag dient binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur op de bankrekening van de verhuurder te staan. Bij overschrijding van de vervaldatum kan automatisch de wettelijke rente in rekening gebracht worden.

5    Geschillenregeling

Geschillen over de uitleg van deze overeenkomst worden ter beslissing voorgelegd aan het bestuur van de stichting.

6    Voorwaarden

Bepalingen voor de huurder
a.    Eenzijdige ontbinding of wijziging (vermindering uren) van de overeenkomst door de huurder is mogelijk door een schriftelijke verklaring die minimaal 1 maand voor het overeengekomen gebruik bij de verhuurder wordt ingediend. Ontbindings- en wijzigingsverzoeken die hieraan niet voldoen, worden in beginsel door de verhuurder afgewezen.

b.    Onderverhuur is niet toegestaan.

c.    De sporthal moet door de huurder overeenkomstig haar bestemming worden gebruikt. Aanwijzingen van de beheerder in dit kader moeten stipt worden opgevolgd.

d.    In de sporthal en overige ruimten mag niet worden gerookt.

e.    De huurder mag alleen binnen de overeengekomen tijd de sporthal betreden.

f.     De sporthal dient na het overeengekomen gebruik te worden achtergelaten zoals huurder de sporthal in gebruik nam.

g.    De sporthal en overige ruimten dienen na het overeengekomen gebruik in schone staat te worden achtergelaten.

h.    De huurder is verplicht de verhuurder c.q. de beheerder onmiddellijk in kennis te stellen van alle schade en/of gebreken aan de sporthal of inventaris daarvan.

i.     De huurder is verplicht tot vergoeding van schade aan de accommodatie en inventaris, die door zijn toedoen is veroorzaakt.

j.    De in de sporthal aanwezige nooduitgangen mogen niet worden geblokkeerd, de brandblusmiddelen moeten bereikbaar zijn en blijven.

k.    De sporthal mag slechts met schone sportschoenen of op blote voeten worden betreden. Deze schoenen mogen geen zwarte zolen hebben of buiten zijn gedragen.

l.    Het is verboden in de sporthal tijdens trainingen of wedstrijden drank en/of etenswaren mee de sportvloer op te nemen, met uitzondering van water.


Bepalingen voor de verhuurder
a.    De verhuurder is gerechtigd om over de sporthal te beschikken voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of evenementen van de verhuurder zelf. Van dit recht zal uitsluitend gebruik worden gemaakt in goed overleg met de huurder.

b.    De verhuurder is gerechtigd om in geval van wanbetaling of het anderszins niet nakomen van overeengekomen voorwaarden door de huurder, een bestaande overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en de toegang tot de accommodatie te weigeren.

c.    De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van letsel, toegebracht aan derden door de gebruikers van de accommodatie.

d.    De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het beschadigen, verwisselen of zoekraken van materialen en eigendommen van gebruikers.

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de verhuurder.

7    Ondertekening